Birthdays – October 2019

Happy Birthday

October 2019
 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

 

 

 

1

Chloe Griffith

2

 

 

3

4

 

5

Jacob Metzger

6

Jeff Land

7

Christin Layne

8

 

 

9

 

10

11

 

12

 

13

Ted Wyatt

14

 

15

 

 

16

Jim Ellis
Joe Raines

17

Jeff Jones

18

 

19

 

20

21

 

22

Stacey Blevins

 

23

Sydney Davis

24

25

 

 

26

 Sidney Dennis

27

 

28

Rebecca Turner

29

 

 

 

 

 

30

Emma Bradford

31